dimarts, 28 d’agost del 2012

Al·legacions DG de Carreteres Via Connectora

Des de l'AVV hem presentat en temps i forma al·legacions al projecte de de Via Connectora. Dins la dinàmica de transparència que caracteritza la nostra AVV les compartim per a tots els interessats:


I.              Havent tingut coneixement de l’obertura del procés d’exposició pública l’aprovació inicial del projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15 D, Ma-3011 i la Ma-30.- Clau 10-20.0-DC. mitjançant Decret 20 de juliol de 2012.
 II.            Oposició a la construcció del citat projecte ja que no ve avalat pels necessaris estudis de mobilitat que justifiquin la construcció de l’obra. Considerant que en les actuals circumstàncies econòmiques s’ha d’ajornar el projecte en espera de que es justifiqui la necessitat del mateix que ara no està demostrada.
  III.         S’està construint una nova via que no ve avalada per cap estudi de mobilitat i sense que s’introdueixi d’anàlisi del seu impacte sobre el conjunt del trànsit de la illa.
  IV.         En defecte i de manera subsidiària a l’anterior s’exposen i sol·liciten les següents al·legacions en relació al projecte constructiu sotmès a exposició pública.
 V.            Desplaçament de l’eix de la MA30 el més allunyat possible del nucli de Son Ferriol.
 VI.         S’ha de preveure la reserva viària i adequació del projecte per al a construcció d’una variant que permeti donar sortida al trànsit rodat que passa per Son Ferriol i que es veurà incrementat per la construcció de l’autopista.
 VII.       Soterrament de la MA30 al seu pas per Son Ferriol construint un boulevard d’ús públic al llarg del Carrer Civada. En aquest sentit, el cost del soterrament es podria justificar en base a l’article 1.4 del Pla Territorial de Mallorca  que determina envers la MA30 que "... El traçat no presenta dificultats, encara que el tractament ambiental haurà de ser exigent per no produir afeccions de renous als nuclis pròxims i per integrar-se en un espai verd que millori la impressió del turisme quan arriben ... . ". Així, el fet d’amagar l’autovia mitjançant un passeig verd que ho permet les quotes ho consideram més que justificat.
 VIII.    S’ha de realitzar un estudi annex al projecte en què s’analitzi l’impacte de l’obra sobre el trànsit rodat intern de Son Ferriol. S’ha d’aprofitar la inversió de l’obra per adequar el Camí de Muntanya i l’Avinguda del Cid sent les vies lògiques per travessar el poble i que, actualment, presenten zones d’alta taxa de sinistralitat. En aquest sentit es presenta una proposta com a DOCUMENT 1 annex a n’aquestes al·legacions de traçat per al a millora de l’Avinguda del Cid entre la intersecció del Pla de na Tesa i el Camí de Muntanya.
 IX.         Desplaçament de la rotonda de la MA30 en la seva intercessió amb la Carretera MA3011 en direcció nord allunyant-la el més possible del nucli urbà de Son Ferriol i en especial del Carrer Civada.
 X.            A la nova via de servei que es construeix per darrera de Ca’n Mairata venim a sol·licitar que la mateixa reuneixi les següents característiques:
 a.     Il·luminació de la citada via de servei.
b.    Delimitació separada del carril bici de la via de servei, ja que es considera que al desembocar el carril bici a la via de servei, pot ser perillós tant per a la circulació dels veïnats que emprem la via de servei com pels ciclistes que avesats a circular pel carril bici es trobaran que s’hauran d’incorporar a una via en la qual circulen de forma habitual els vehicles a motor dels veïnats.  Així, consideram que s’ha de separar el pas dels ciclistes, de la via per la qual hem de circular de forma motoritzada els veïnats.
c.     En el sentit de l’al·legació anterior s’ha de fer saber que la via de servei té dues corbes profundament tancades cosa que pot provocar greus accidents si no es separa el trànsit rodat dels trànsit en bicicleta.
d.    Així, s’hauria d’ampliar la via de servei amb l’annex d’un  carril bici construït en direcció est a través de les finca 11 (polígon 39, parcel·la 18) i finca 16 (polígon 39, parcel·la 19). Ambdues són propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cosa que justifica, a més de la seva tipologia rústica sense que es produeixi cap afectació ni de tancament ni de construcció, que es destini un petit fragment addicional de terreny públic per a la construcció d’un carril bici separat i delimitat amb obra constructiva del tram de traçat de via de servei a emprar pels veïnats. Així, el carril bici hauria de tenir la mateixa tipologia que el carril bici en el seu pas per Son Ferriol (mides entre 5 i 5,15 metres) de totes maneres, si es troba que s’ha de reduir les dimensions dels mateix es podria considerar, ja que la principal finalitat és la separació d’ambdues vies (la de servei i el carril bici).
e.     Ampliació de l’accés a través de la MA15 a la via de servei i carril bici ja que la sortida de la via de servei desemboca a la davallada del pont que travessa la MA30, trobant-nos amb una davallada de vehicles a traves de la MA15 que entraran a gran velocitat al poble i que s’hauran d’enfrontar amb els veïnats i biciclistes que s’incorporin i surtin de la via de servei. L’actual disseny no dona gairebé garanties de visibilitat pels usuaris que sortint de la via de servei.
 XI.         Construcció a la carretera de Manacor d’un pas de vianants i bicicletes, regulat semafòricament, davant del Carrer Babieca que permeti que els veïnats i usuaris de la indústria Mairata pugui travessar de cap a la via de servei i indústries annexes sense perill per la gent que travessi. La finalitat de la regulació semafòrica és imprescindible ja que s’ha de travessar a la sortida del pont del MA15 amb la lògica perillositat pel seu pas.
 XII.       D’acord amb el Decret 176/2009 que aprova el reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, se exigeixen estratègies de minoració del renou provinent de l’asfalt. Per això s’haurà d’emplenar en tota la capa final d’asfatat, i, si de cas amb més intenció en les capes instal·lades en els rodones elevades amb asfalt sonoreductor porós i microaglomerat que contarà amb un pla de manteniment periòdic per mantenir les seves qualitats acústiques.
 XIII.    Es crea un mur de marès darrera de l'actual excepte a partir del carrer dels Segadors a on el mur posterior és transparent. Aquest mur transparent ha de ser de marès com la resta.
 XIV.    S'han d'eliminar les dues obertures al mur actual de marès just davant d'on es pretén executar un jardí de jocs infantils pel perill intrínsec que representa la sortida de nens a una via de circulació tipificada de bicicletes. Aquestes obertures són molt a prop del Carrer Segadors i del propi final del mur actual de marès pel que la seva realització és prescindible en la seva actual ubicació. Així les distàncies a eixos de carrers perpendiculars a la "via connectora" són les següents.
 C / Sant Joan de la Creu - C / de Plató = 250 metresC / de Plató - C / dels Segadors = 155 metresC / Segadors - Final mur actual = 200 metres No obstant això, dues obertures és un nombre excessiu en tan curt espai de futur jardí per la qual cosa es demana que en tot cas sigui una i que es disposi a continuació de l'escola bressol actualment existent a una distància superior als 20 metres, distància de seguretat mínima. 
XV.       En relació amb la zona lúdica s'hauran eliminar, aprofitant les obres, les espècies arbòries mortals per ingesta actualment col·locades en aquesta posició. (Melia azedarach)
 XVI.    S'ha de preveure en el projecte la realització d’un estudi detallat de decibels emesos en tot el recorregut de la "via connectora", limitant la seva potència als legalment permès segons directiva europea considerant que la relació entre velocitat i pressió sonora és de tipus logarítmic (segons el model francès NMPB-96 del Cetur), responsabilitzant econòmicament l'administració de les obres d'adequació en els habitatges per adaptar-s'hi previ informe justificatiu. No hi ha una memòria de reintegració paisatgística on s'especifiqui la col · locació, nombre i tipus d'espècies en la seva doble funció d'escuts acústics i visuals, d'acord amb la directiva i l'articulat 4.4.
  XVII.  S'ha de aconseguir un compromís de límitació de velocitat en el projecte a més d'exigir la col·locació d'un radar de limitació de velocitat permanent.
 XVIII.       S'ha de respectar l'espai urbà de Son Ferriol i no cedir un metre a la infraestructura de sòl urbà. No queda clar si es produeix certa invasió a la zona del parc sud prop de l'actual rotonda de Ca’n Mairata per part de l’obra viària.
 XIX.    En relació amb l’ampliació del Camí de les Bateries s’ha de dir el següent:
 a.     S’ha de sol·licitat la construcció d’una voravia que arribi fins al Quarter de Son Banya, amb arbrat i il·luminació, ja que aquesta és una via d’accés al gran espai públic que té Son Ferriol més aprop, el qual, el dia de demà, podria tenir un ús veïnal.
b.    Per petició expressa dels veïnats de El Turó, es demana la unió del Camí de les Bateries amb Ca’n Mairata i la voravia existent al Carrer Milana, amb una voravia per a vianants, carril bici, il·luminació i arbrat. S’ha de pensar que és el pas lògic per a què tots els veïnats de El Turó puguin arribar al Camí de les Bateries/Son Banya i al carril bici de la via de servei de Ca’n Mairata. S’ha de ressenyar que hi ha espai suficient en aquest costat de carretera MA15 per a realitzar aquesta construcció sense necessitat de fer cap tipus d’expropiació.
 c.     Construcció de d’una/dues parades d’autobús separades de la calçada al llarg de la nova voravia construïda en la MA15.
 d.    Construcció d’una rotonda i il·luminació del creuer, actualment previst a nivell, entre el Camí de les Bateries i la sortida de l’autovia MA15.
 XX.       En relació amb la rotonda de la Carretera Vella de Sineu, s’han de presentar les següents al·legacions:
a.     Tal i com ja s’ha sol·licitat, Desplaçament de la rotonda de la MA30 en la seva intercessió amb la Carretera MA3011 en direcció nord allunyant-la el més possible del nucli urbà de Son Ferriol i en especial del Carrer Civada.
b.    Continuació de les voravies previstes passat la rotonda de la Carretera Vella de Sineu fins a Son Llatzer amb la construcció també fins al centre hospitalari d’un carril bici. Il·luminació i sembra d’arbrat (preferentment lledoners) al llarg de tota la voravia.
c.     Construcció d’un pont per a vianants i bicicletes que permeti un accés independent i alternatiu dels vianants fins a l’esmentada voravia sense que hagin de creuar forçosament a peu a través de la rotonda i els seus passos de vianants tal i com està previst actualment.  El model de pont pot ser el que actualment té construït la Carretera de Valldemossa per creuar la Via de Cintura. Així, s’haurien de mantenir els actuals passos de vianants de la rotonda però s’hauria de construir al nostre parer un pont per a vianants i bicicletes amb trànsit separat per ells, que podria partir de l’obertura existent al Carrer Segadors i creuant de forma independent la MA30 connectàs amb un tram de voravia (voravia est) que continuaria fins a Son Llàtzer. Si es considera que està massa prop dels carrils d’acceleració la possible construcció del pont s’hauria de construir partint de l’obertura del Carrer Plató.
d.    S’ha de preveure de forma expressa la il·luminació del pont soterrani del Carril Bicicleta en la rotonda del Camí Vell de Sineu.
e.     Regulació semafòrica coordinada amb el semàfor de l’Avinguda del Cid de la intersecció de la MA3011 amb el Carrer Blatera.
 XXI.    S’ha de plantar arbrat al llarg de la via de servei per minimitzar l’impacte visual de la mateixa, amb unes característiques de creixement ràpid, poc consum d’aigua, i gran barrera visual. Així, es demana expressament la construcció d’una barrera visual d’arbrat que separi la MA30 del nucli urbà de Son Ferriol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada